Sarakura, Kawachi-Higashida area Sarakura-kawachi-higasida

12